Ние, в „Гловър Парк“ ЕООД  / адрес на учебен център „Хелен Дорон София Запад“: ул. „Царибродска“ №77, София 1309 („ние“ или „Доставчикът“) спазваме правата на личните данни на нашите ученици („Учениците“) и техните родители („Родители“ или „Вие“). Като част от процеса по регистрация и обучение на Учениците и свързаните с това услуги и продукти („Услугите“), ние събираме информация, която може да се използва за идентифициране на Вас или Вашето дете („Лични данни“).

Ние събираме следните Лични данни като част от нашите Услуги: i) данни за регистрация, свързани с родители и ученици (име, рожденна дата, телефонен номер(а), имейл, адрес, акаунт в социални/комуникационни платформи, учебно заведение и т.н.); ii) оценки, свързани с нивото на английски език; iii) снимки и видеоклипове на ученици и родители, използващи нашите услуги; iv) информация за хранителни алергии, която би ни помогнала да вземем препазни мерки по отношение здравето на децата; v) всяка друга информация, която Вие или Вашето дете доброволно споделяте с нас.

Ние използваме и обработваме Лични данни за някоя от следните цели: i) провеждане на регистрационния процес и настройването на Ученическия акаунт; ii) оценяване нивото на владеене на английски и проследяване на напредъка; iii) избор на точен курс за нашите ученици; iv) предлагане и използване на съпътстващи стоки и услуги; v) рекламиране и маркетинг на нашите услуги чрез социални платформи, маркетингови кампании и др.; vi) съхраняване и управление на вашите данни; vii) анализи с цел подобряване и персонализиране на нашите Услуги; viii) вътрешно счетоводство и контрол на качеството.

Може да споделяме и разкриваме Лични данни със следните получатели („Получатели“): i) членове и партньори на франчайз мрежата „Хелен Дорон“: а) „Хелен Дорон“ ООД, Индустриален парк „Мисгав“, Д.Н. Мисгав 2017900, Израел, б) „Банлеа“ ЕООД, ж.к. „Дървеница“, бл. 36, София 1756, България – национален представител на „Хелен Дорон“; ii) доверени доставчици на услуги от трети страни, които: a) ни помагат в нашите бизнес операции и маркетинг кампании; б) съхраняват или обработват информация от наше име; или в) извършват изследвания, технически диагностика и анализи по отношение на нашите услуги; iii) одитори на нашите бизнес процеси и потенциални купувачи или инвеститори.

Може също така да използваме и разкриваме лични данни, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването на тази информацията е необходимо за: i) спазване на приложимото законодателство; ii) прилагането на нашите политики и споразумения; iii) упражняването на нашите права за защита срещу правни искове; iv) опазването на собствеността или безопасността на нас или нашите ученици; v) сътрудничество с правоприлагащите органи.

Съхраняваме информацията, която събираме, толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставяме Услугите, да спазваме нашите правни задължения, за разрешаване на спорове и прилагане споразумения. Можем да коригираме, да попълваме или премахваме непълна или неточна информация по всяко време и по свое усмотрение.

Може да поискате от нас по всяко време да получите достъп, да изтриете, промените или актуализирате всички Лични данни, свързани с Вас или Вашето дете, както и да преустановим по-нататъшното използване на такива Лични данни.

Ние предприемаме мерки, за да осигурим достатъчна сигурност на услугите и личните данни. Използваме стандартните процедури и политики в бранша, които предотвратяват неразрешеното използване на лични данни. Въпреки че полагаме значителни усилия да защитим информацията, ние не гарантираме, че това ще предотврати незаконния достъп или експлоатацията на нашите Услуги, тъй като не можем да бъдем отговорни за такива актовете или последиците от тях.

Тъй като работим в световен мащаб, може да се наложи да прехвърлим лични данни в страни извън Европейския съюз („ЕС“). Въпреки че законите за защита на данните на тези държави може да са по-малко подробни от законите, които се прилагат за ЕС, ние предприемаме значителни мерки за осигуряване на подобно ниво на защита на личните данни.

Ако искате да подадете жалба относно това как сме използвали Вашите лични данни или вярвате, че неправомерно събираме и / или обработваме тези данни, може да се обърнете към Комисията за защита на личните данни или друг орган, който бъде оторизиран за това.

Top